Bardzo ważny projekt ustawy i termin zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych został skrócony zaledwie do 10 dni (ustawa ma wejść w życie już 1 lipca 2019 roku). Czy to jest poważne?

Projekt z,dnia 28 marea 2019.

USTAWA

z dnia

o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej

Art. I. Ustawa określa minimalną odległość dla planowanego przedsiewzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej..

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa

 1. uciążliwości zapachowej — rozumie się przez to stan dyskomfortu, subiektywnie odczuwany przez człowieka w sferze fizycznej i psychicznej, spowodowany zapachem substancji “stępującej w powietrzu;
 2. minimalnej odległości — rozłamie się przez to odcinek dzielący odpowiednie usytuowanie ppŕdsięwzięcia od poznstałych terenów, w sposób zapewniąjący• uysoki poziom ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, ze względu na ryzyko powstawania uciążliwości zapachowej;
 3. planowanym przedsięwzięciu sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzkiem powstawania uciążliwości zapachowej — rozumie sig przez to zamierzenie realizacji przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art, 71 ust, I lub 72 ust, I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201 g r. poz. 2081);
  1. w liczbie nie mniejszej niż 210 DIP,
  1. w liczbie mniejszej niż 210 DIP, jeżeli w odległości do 210 m od tego przedsięwzięcia zlokalizowane jest inne przedsięwzięcie, stanowiące chów lub hodowlę zwierząt; lub planowane jest takie przedsięwzięcie, a łączna liczba DIP dla tych przedsięwzięć osiągnie wartość nie mniejszą niż 210 DJPț
 4. DJP — rozumie się przez to duże jednostki przeliczeniowe inwentarza uyznaczane na podstawie współczynników przeliczeniowych sztuk zwierząt określonych w zał4ezniku

-2-

do przepisów vvydanyełl na podstawie art- 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infonnacji o środowisku, jego ochronie, Ild7-iale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 3. Planowane przedsięwzięcie sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, sytuuje się w minimalnej odległości od budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w Rkład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynków użyteczności publicznej, szpitali, gospodarstw agroturystycznych. granic uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej , parków narodovvych i ich otulin.

2. Minimalną odległość wyznacza się w następujący sposób:

 1. dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nic większej niż 500 DJP minimalna odległość = DJP (ml,
 2. dla chov.u lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 500 DJP minimalna odległość 500 (ml.
 3. Określając minimalną odległość uvaglgdnia się łączną liczbę DJIÎ dla wszystkich planowanych bądż zrealizowanych przedsięv,ziș..î
 4. Dopuszcza się lokalizację planouanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, w odległości mniejszej niż minimalna odległość od budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa lub gospodarstw agroturystycznych, pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli nieruchomości.

5, Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4 następuje w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej.

6. Przepisu ust. 1-4 nie stosuje się w odniesieniu do budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, zlokalizowanych na terenie nieruchomości gospodarstwa, na którym planowane jest przedsięwzięcie sektora rolnictwa, którego Ńłnkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej,

Art. 4. 1. Minimalną odległość wyznaczż najkrótszy odcinek pomiedzy rzutem poziomym planowanego budynku inwentarskiego, w którym prowadzone będą chów lub hodowla zwierz*t, albo linią rozgranicającą teren, którego sposób zagospodarowania

— 3 —

określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 4 ust, I ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 201 r. poz 1945 oraz z 2019 r. poz. 60), zwanym dalej „planem miejscowym”, dopuszcza lokalizacje przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zuierząt a:

 1. tautem poziomym istniejącego budynku mieszkalnego albo istniejącego budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynku użyteczności publicznej, budynku szpitala lub budynku, w którym prowadzone jest gospodarstwo agroturystyczne, albo
 2. granic* obszaru uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, “znaczoną na podstawie art, 42 ust, 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r, o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.

U. albo

 • granicą parku narodowego lub jego otuliny, wyznaczoną na podstawie art. 10 ust. I usta’.vy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz- U. z 2018 r. poz- 1614, 2244 i 2340), albo
 • linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza realizację inwestycji, o której mowa w pkt 1.

2, Przez obiekty budowlane, o których mowa w ust, I pkt I, rozumie się również obiekty budowlane posiadające ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo w stosunku do których dokonano skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane (Dz. U, z 2018 r. 12021 nn. I I),

Art. 5. Minimalną odległość uwzględniają:

l) organy gminy – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo jego zmiany;

 • organy gminy oraz wojewoda – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego albo jego zmiany;
 • organy gminy i wojewoda przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy;
 • organy administracji architektoniczno-budowlanej – prą wydawaniu pozwolenia na budowę oraz ocenie zasadności ‘„wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia;

n Zmiany tekstu jednolitegąyymienionej ustawy zostely ogłoszone          U. z 2018 r. 1276, 1496, 1669 i oraz z 2019 rł por. 51,

 • organy związku metropolitalnego „ przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium ramowego uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zwi4zku metropolitalnego albo jego zmiany;
 • organy województwa – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa albo jego zmiany;
 • organy “dające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach • przy wydawaniu tych decyzji,

Art. 6. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane wprowadza Się następujące zmiany:

w art. 30 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiËkszenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym uciążliwości zapachowej.”;

            2)       w art. 33 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępujc sig średnikiem i dodajc się pkt 9 w brzmieniu:

„9) w przypadku przedsiewzięć sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, o których mowa w ustawie z dnia . v, 2019 r. o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie moze wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zgpachowej (Dz. U, .

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 3 ust, 1-2 ustawy,
 2. w przypadku o którym mowa w art, 3 ust- 4 ustawy zgodę,

e) kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomości położone w stosunku do przedsięwzigcia z sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej w odległości róunej i mniejszej niż n-nnimalna odległość,

 • wskazanie aktualnego sposobu zagospodarowania, w tym zabudowy, nieruchomości położonych w stosunku do przedsięwzięcia z sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej w odległości równej i mniejszej niż minimalna odległość,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego obejmującego nieruchomości położone w stosunku do przedsigwzięcia z sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej w odległości równej i mniejszej niż minimalna odległość,  informacje o »stępowaniu uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz parków narodowych i ich otulin. w stosunku do przedsięwzięcia z sektora

-5-

rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej w odległości równej lub mniejszej niż minimalna odległość.”;

3) w art. 35 po ust. I dodaje się ust. la w brzmieniu;

„la. Przed “‘daniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno•budowlanej, w przypadku przedsiewłięć sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, sprawdza zgodność projektu budowlanego z wymaganiami w zakresie zachowania rniniînalnej odległości zgodnie z przepisami ustasvy z dnia o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej

Art. 7. W ustawie z dnia 27 nłarca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza się następujące aniany:

             l)      w art, I w ust. 2 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzłnieniu:

„14) przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej związane z funkcjonowaniem przedsięwzięć sektora rolnictwa, które stanowi chów i hodowla zwierząt”;

             2)     w art, 10;

 1. w ust. I pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) warunków i jakości życia miev,kańców, w tym ochrony ich zdrowia, ze uwzglșlnieniem rodzajów inwestycji mogących powodować uciążliwość zapachową, związaną z funkcjonowaniem przedsięwzięć sektora rolnictwa, które stanowi chów i hodowla ewierząt;”;

 • w ust, 2 pkt I otrzymuje brzmienie:

„l) kierunki zrnian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tynt wynikające z audytu krajobrazowego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji mogących powodować uciążli’Ŕość zapachową, związaną z funkcjonowaniem przedsięwzięć sektora rolnictwa, które stanowi chów i hodowla zwierząt”

 • w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzanie miejscowego planu zagoșpodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych. w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej, ze s?C7ŕgólnym usvzględnieniern rodzajów inwestycji mogących powodować uciążliwošt zapachową, związaną z funkcjonowaniem przedsięwzięć sektora rolnictv•a, które stanowi chów i hodowla nvierząt;”,

 • w ust 2 po pkt 16 dodąje siț pkt 17 w brzmieniu:

17) inne obszary problemoue, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania wystgpujących w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem rod?ajôw inwestycji mogących powodować uciążliwość zapachową, związaną z funkcjonowaniem przedsięu•ziFć sektora rolnictwa, które stanowi chów i

hodowla zwierząt,”•,

 • po ust. 2a dodaje się ust, 26 w brzmieniul

„26. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się lokalizacje przedsiewzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia . . . 2019 r, o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzłgcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązac się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej {I)’Z. U, , j, w studium określa się maksymalną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza tego rodzaju przedsięvaieciar;

 • wart. 15:
  • w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakał zabudowy, zc szczególnym uwzględnieniem rodzajów mogących powodować uciążliwo” zapachową;”;

 • po ust. 4 dodaje się ust, 5 w brzmieniu:

„5. Plan miejscowy przewidujący lokalizację przedsięwziecia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, określa maksymalną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza tego rodzaju przedsię”zięcia,”;

 • w            61 po ust, I dodaje się ust. la w brzmieniu:

„la. Organ odmawia wydania decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli lokalizacja przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, nie zapewnia zachowania minimalnej odległości zgodnie z przepisami ustauy z dnia o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwziecia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w art. 74 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) w przypadku przedsięwzięć sektora rolnictwa, które stanowi chow lub hodowla zwierząt, których mowa w ustawic z dnia , , , 2019 r. o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzigcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwošei zapachowej (Dz- U. …j inwestor dodatkowo dołącza:

 1. zgodę, o której mowa w art. 3 ust, 4;
  1. kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w art, 74 ust. I pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwzględniającą także obszar powstały poprzez wyznaczenie minimalnej odległości zgodnie z art, 3;
  1. informację o planowanych* realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięciach polegających na chowie i hodowli zwierząt prowadzonych na obszarze

minimalną odległością zgodnie w art.

Art. 9. l. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalone przed dniem wej ścła w życie ustawy zachowują ważność.

2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc,

3, Jeżeli w miejscowym planie mgospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 2, przewiduj e się lokalizację przedsięwzięcia sek’tara rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać sie z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę, a organ prowad4cy postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli ta inwestygja nie spełnia wymagań dotyc7ących minimalnej odległości.

4, Do projektów aktów, o których mowa w ust. l, albo ich zmian. w stosunku do których przed dniem wejścia w Zycie ustawy dokonano “łożenia, a w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego województwa – przedstawiono projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją

-8-

przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programami rz4d0\vymi, stosuje się przepisy dotyehc7asowe.

5. Do projektów planów miejscowych albo ich w stosunku do których pł”7ŕd dniem wejścia w życic us1ațĂ:y dokonano svyłożcnia„ stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 10. Do spraw wszczętych i niezakończonych dniem wejścia w życie niniejsłej ustauy dotyczących postËpowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zzgospodarowania terenu prowadzonych stosunku do planowanych przedsigwzięŕ sektora rolnictvŕz, których funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zzpachowej, stł»uje się prżepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2, Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życic niniejszej ustał,vy dotycz*eych postępowań w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, prowadzonych w stosunku do planowanych przedsięwzięć sektora rolnictwa, których funkcjonowanie maże wi4zać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 11. Jeżeli sąd administracyjny lub organ uchyli albo stș,ierdzi nieważność decyzji o środowisko»eh uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę lub zglosłenia wydanych lub dokonanych na podstawie przepisów dotychczasowych, w toczącym się na nowo postępowaniu stosuje się przepisy dotycbezasov.•e,

Art. 12. Vslawa wchodzi życic z dniem I lipca 2019 r,

UZASADNIENIE

Uciążliwość zapachowa to Stan subiektywnego dyskomfortu odczuwanego przez człowieka w sferze fizycznej i psychicznej powodowany zapachem substancji wprowadzanej do powietrza, Uciążliwość zapachowa jest wynikiem oddzial}Avania źródeł  związki odorowe, które są rozpoznawane przez receptory ludzkiego narządu węchu,

Należy zaznaczyć, że prawic każdej kategorii ludzkiej działalności, w pewnych warunkach może wystqpić emisja różnych ilości zróżnicowanych związków zapachowocĘynnych.

Odory mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka, Wynika to przede wszystkim Z destruktywnego oddziaływania na psychikË człowieka. Długotrwale narażenie na uciążliwc&ć zapachową może wywołać depresje, znużenie; problemy oddechowe, Wle głowy, nudno’ci, podrażnienie oczu i gardła. Odczucia zapachowe są bardzo częsta subiektywne. Takie samo stężenie zapachu może wywołać u różnych odbiorców odmienne urażenie dyskomfortu z powodu różnej Źródła zepechu, wrażliwości oraz stopnia aktywności,

Obecnie w Polsce istnieją przepisy prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą problematyki uciążliwości zapachowej. Należą do nich:

l) art. 362 ust, I ustawy- Prawa ochrony środowiska (DEC. 201 8 poz. 799), zuanej dalej „POŠ”, który umożliwia organowi ochrony środowiska (staroście albo marszałkowi województwa) w przypadku, gdy podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko nałoiyĆ w drodze decydi obowiązek ograniczenia jego oddziaływania środowisko, a w przypadku pogorsż’,enie stanu środowiska spowodowanego działalnością podmiotu, przywrócenia środowiska do stanu iwego; 2) art, 363 ustawy POŠ, który umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w drodze decyzji. nakazać osobie fizycznej, której działalność negat}wnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających cło ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko;

3) UStaîțižl z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (DZ.IJ. Z 2018 r,           1259), która reguluje zasady postępowania z nawozami naturalnymi;

4} ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu pozestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz 1945), która przewiduje sformalizowaną procedurę sporządzania i uchwalania miejscowego planu J.ngospodarowania przestrżrennego,

5) wydane, na podstawie art. 1 usta•vyy z dnia lipca 1994 r, — Prawo budowlane (DZ. U, Z 201 r. PO’,

1202}:

 1. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 7 października 1997 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie {Dz,U. 2013 POZ. 472), które reguluje sprawy związane konstrukcją i usytuowaniem obiektów budowlanych; rozporządzenie określa odległości, których zachowanie przy lokalizacji budowli rolniczych ma na celu ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na tereny przyległe; dodatkowo w celu ograniczenia emisji substancji odonatwórczych oraz zapylenia pomiędzy budowlami powodejącymi uciążliwość, a budynkami mieszkalnymi wymagane jest zastosowanie szpaleru roślinności śred1îî0- i wysokppiennej,
 • rozporządzenie Ministra Infrastrulaury z dnia 12 kîțłetnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U, 2017 poz. 2285), które ustanawia minimalną odległość budynków inwentarskich od budynków mieszkalnych na co najmniej 8 metrów, ej rozporządzenie Ministra Gospodarki Z dnia 21 listopada 2005 r. w șprawiŕ warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i sucie paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transpom ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 282), w którym uregulowano także kwestie konstrukcji i usytuouania stacji paliw, zbiorników do przechowywanie paliw oraz transportu ropy naftowej, tak aby zapobiegać niekontrolowanym rozszczelnieniotîî zbiorników, rurociągów i wyenekom substancji bËdących źródłem uciążliwości zapachowej; wskazano także metody stosowania barier ograniczających rozprzestrzenianie substancji załwtchowych, tekichjak nasadzanie roślin Srednio • i wysokopiennych; 6) roąorz,ądzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r, w sprawic wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (DZ.U. 2010 nr 16 POZ. 87), które ustala wartości odniesienia ze wzglgdu na potrzebę ochrony zdrowia dla 167 substancji lub grup substancji, w tym również dla substancji zapachowoczynnych takich jakt amoniak (NID), dimetyloamina (C2H7N), merkaptany CZY siarkowodór (H2S}. przy ustalaniu wartości odniesienia tych substancji nie uwzględniono jednakże ich uciążliwości złowonnych; w celu ochrony przed uciążliwością zapachową wał10Šci wielu substangji powinny być mn iejSIEf, do pomiarów tak niskich Stężeń istniejące metody pomiarowe jakości powietrza lub słandardćw emisyjnych nie mają zastosowania, bowiem wielkości te Są poniżej progu czułości urządzeń pxtmiarawych’, rozporządzcnic Rady Ministrów z dnia 5 czcrŕvca 2018 r, w sprawie przyjęcia „Programu działań mających ne celu zmniejszenie zunłeczyszczcnia wód azotanami pochodzącymi źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” {Dz.U. 2018 paz. 1339), które wprowadziło obowiązek zapewnieMia odpowiedniej pojemności przykrytych zbiorników na przeclmvy•wanie nawozów naturalnych płynnych, co pośrednio może przyczynił się do ograniczenia uei4żliwośei zapachowej,

Podkłešlič należy, że nad prawnym uregulowaniem zagadnień dotyczących standardów zapachowej jakości powietrza podejmowane są od wielu lat w kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Ze względu na tematykę problenłu i jego lokalny charakter Komisja Europejska nie przygotowała jednolitego prawodawstwa w tym zakresie, w formie dyłektywy lub wytycznych.

Zgodnie z przeprowadzonym w 2015 t. na zlecenie Ministerstwa gradowiska badaniem pt, „Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski” w zakrcsic uciążliwości zapachowej połowa Polaków postrzegała to.v. odór jako poważny problem w naszym kraju, Do jednego z trzech n,ilJĂ’iększyeh potencjalnych uciążliwości w sąsiedztwie miejsca mm iesz.kania Polacy najczgściej zaliczają fermy trzody chlewnej (42%), O potrzebie pilnego ustanovoeniă prawe umożliwiającego kontrolę i ograniczanie uciążliwości zapachowej może świadczyć fakt, iż około połowa skarg. petycji, uwag dotyczących zanieczyszczenia powietrza to ciągle problemy związane  uciążlhwością  Najbardziej istotne uydają się zagadnienia uciążliwości zapachowej związane z dużymi obiektami produkcji zwierzĘcej to przemysłowe fermy chowu trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych). Rolnictwo wywiera duży vs•p/yăv na ksztaltowanie środow’isk,g pnyrodniczego i przy nieprawidłowym prowadzeniu produkcji rolnej może powodować poważne obciążenie dla środowiska. Źródłem powstawania odorantów, w tym siarkowodoru, amoniaku, tlenku azotu, a także aldehydów. amin, VGglowodorÓw aromatycznych, kwasów organicznych oraz związków Siarki budynkach inwentarskLch są ich odchody, pasza oraz praca urządzeń i procesy technologiczne.

Zgodnłe ze wielokrotnie przekazywanym do Ministerstwa Środowiska stanowiskiem w Warszawie zasadnym jest „określenie minimalnych odległości dla planowanych do realL7;acji instalacji. które mogą być źródłem emisji złowonnych do powietrza, w tym m.in. instalacji do chowu i hodowli zwierząt od terenów zabudowy mieszkaniow•cj lub terenów przewidywanych pod zabudowę m łeszkaniową, powiązane z svielkością obsady systemem chowu lub hodowli zwierząt”,

Ponadto jednym wniosków wynikających raportu pokontrolnego NIK

00/2014) jest brak rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej, którą generują hodowla kur oraz trzody chlewnej.

Obowiązujące aktualnie przepisy prawne, Kodeks dobrej praktyki rolruczej 2004 lub Kodeks przeciwdziałania ucią21iwoSci zapachowej z 2016 r. nie zapewniają w pełni przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, przede wszystkim nie regulują kwestii przeciwdziałania uciiăż]iwo’ei ‘Apachowej powodowanej przez hodowlę zwicrąt gospodarskich, Jednocześnie praktyka wykazała, że skuteczność dokumentów o charakterze kodeksów dobrych praktyk jest niewielka.

Możliwością ronvivania problemu uciążliwości zapachowej jest określenie przede wszystkim minimalnej odległośCi dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może potencjalnie powodować uciążliwo” zapachową. Mając na uwadze ilość wniosków o podjęcie interwencji dotyczących występowania uciążliwości zapachowych powodowanych głównie przez instalacjc przeznaczone cło chowu i hodowli zwierząt koniecznym jest określenie przede wszystkim minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Przez planowane przedsięwzięcie sektora rolnictvga, którego funkcjomowanie może wiązać się z ryzkiem powstawania uciążliwości zapachowej — rozumie się zamierzenie realizacji przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt; w Stosunku do którego wszcz„gte postępouanie w sprawie wydania decyzji, oklórej mowa wart. 71 ust. I lub 12 ust- I usnawy z dnia 3 października 2008r.o udostgpnianiu infcmaeji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały.vania na środowisko (Dz. L. z 2018 r, pon 2081):

ahv liczbie nic mniejszej niż 210 1)JP, liczbie mniejszej niż 210 DJP, jeżeli w odległości do 210 m Od tego przedsięwzięcia zlokalizowane jest inne przedsiewzłęcie, stanowiące chów lub hodowlę zwierząt, lub planowane jest takie przedsięwzięcie, a łączna liczba DOP dla tych przedsięwzieč warta” nie mnieJszą niż 210

DJP,

Planowane przedsięwziecie sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, sytuuje się w minimalnej odległości od budynków mieszkalnych albo budynkósv o funkcji mieszanej, w skład którgj wchodzi funkcja mieszkaniowa, budyików użyteczności publicznej, szpitali, gospodarstw agroturystycznych, granic uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych i ich otulin.

Minimalną adlegkośč wyznacza sig następujący sposób:

 1. dla chowu lub hodowli Ațierząt w liczbie nie mniejszej niż210 DJP i nie większej niż 500 DJP minimalna odległość DJP
 2. dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 500 DJP

minimalna cx]ległošć

Określając minimalną odległość uwzglșdnia się łączną liczbg DJP dla wszystkich planowanych bądź zrealizowanych przedsișzițć- Przez minimalną Q*dleglo’ć rozumie Się najkrótszy odcinek pomiędzy rzutem poziomym planowanego budynku inwentarskiego, w którym prowadzone będą chów lub hodowla zwierząt, albo linią mzgraniczajqeą teren. którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopu5’S7A lokalizacjg sektora rolnictwa, które stanowi Chów lub hodowla zwier•ąt a:

rzutem poziomym isłnieoącego budynku mieszkalnego albo istniejącego budynku o funkcji mieszanej, w snad której uchodzi funkcja miesżkaniowă. budynku użyteczno’ci publicznej, bwdynku szpitala lub budynku, w którym prowadzonejest gospodarstwo agroturystyczne, albo

 • granicą obszaru uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej,  na podstawie an, 42 ust, 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskauym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych {Dz. 1.1, 2017 r. POZ. 1056, Z             zm,),
 • granicą parku nurodowego lub jego otuliny’ wyznaczoną na podstawie art, 10 I ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochranie przyrody (Dz. LI. z 2018 r., poz- 1614, z póżn. zm.), albo
 • linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w am. ust, I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. L], z 2018 r., poz. 1945, zm.), zwanym dalej • planem miejscowym”, dopuszcza realizację inwestycji, O której mowa “v pkt I , obiekty budowlanc rozumie się obiekty budowlane posiadające ostateczną decyzłț

O pomoleniu na budowš albo w stosunku do których dokonano skutecznego zgioszemła, o którym mowa art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.}.

Dopuszcza się lokalizację planowanego przed.sie,w.iĘcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać Się Z ryzykiem powstawania uciążlițțOšci zapachowej, w odległości mniejsayeo niż minimalna odległo” Od budynków mieszkalnyCh albo budymkćw o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa lub gospodarstw agroturystycznych, pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli nieruchomości, Zgoda bqdzic yyrażana w formic aktu notarialnego wpisem do ksi:șg wieczystych.

Powyższych przepisów nie stosujc się w odniesieniu do budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, zlokalizowanych terenłe nteruehornc”ei gospodarstwa, na którym planowane jest przedsięwzięcie sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązał się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachouej

Wprowadzenłe przepisów dotyczących minimalnej odległości dla planowanych przedsigwzięć sektora rolnictwa wiąże się, celu zapewľienia spójności przepisów, z koniecznością nouelizacji następujących ustaw z dnia lipca 1904 r. — Prawo budowlane,

 • ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrngnnym;
 • ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostĘpnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialyăva.nia na środowisko.

W ustawie dnia lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DZ U. Z 2018 r. poe„ 1202, późn. zm.) wprowadza sig przede wszystkim przepis dotycąey koniecności załączenia do wniosku o pozwolenie na budowę, w przypadku przedsięwzięć sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, o których mowa w ustawie;

a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 3 ust, 1-2 ustawy, bhv o którym mowa w art. 3 ust, 4 ustawy zgcx]ę,

c) kopnę mapy ewidencyjnej obejmującej nłeruehorności pob.hžone w stosunku do przedsișvžlę•cia z sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej w odległości równej i mniejszej niż minimalna odległość.

d)wsku.gnie aktualnego sposobu zagospodarowania, w tym zabudowy, nieruchomości położonych stosunku do przedsięwzięcia z sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może się z ryzykiem powstanła uciążliwości zapachowej w odległc’ci równej i mniejszej niż minimalna odtegło’c,

e)wypi5 i wyrys z planu miejscowego obejmującego nieruchomości położone w stosunku do przedsigwșr,igcia z sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wig.mĆ się ryzykiem powstania uciążliwości npaclłowej w odległości równej i mniejszej niż minimalna odległo”, informacje o występowaniu uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz parków narodowych i ich otulin, w stosunku do przedsięwzięcia z sektora rolnictwa, któtego funkcjonowanie moic wiązać 9iș z ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej w odległości równej lub mniejszej niż minimalna odległość.

Przed wydaniem deeygji o pozwoleniu na budowg lub odrębnej decygji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej, w przypadku przedsięwzGęć sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, sprawdza zgodność projektu budowlanego z wymaganiami w zakresie zachowania minimalnej odległości zgodnie z przepisami ustawy,

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DV U. z 2018 r, poz. 1945 oraz z 2019 poz. 60} wprowadza pł7,c.de wszystkim przepis uwzględniający sytuację, że jeżeli na obszarze gm iny przewiduje Się lokalizację przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które Stanowi chów lub hodowla zwierząt, o którym mowa w ustawie, w studium Określa się maksymalną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza tego rodzaju przedsigwzłęcia, Plan miejscowy przewidujący 16kalizagję przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, określa maksymalną liczbę dużych jednostek przeliczcniouych inwentarza tego rodzqju pr7,edsișwzigeia. Organ odmawia decyzji O warunkach zabudowy, jeżEli lokalizgcja przedsięwzi#ia sektora rolnictwa, które etanowi chów lub hodowla ZîVłerZițt, nie zapewnia zachoĂania minimalnej odległo’ci zgodnie z przepisami ustawy z dnia o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiivać się z ryzykiem powstawania uciążliwości ‘ăpăchowgj,

W ustawic z dnia 3 pażdzicrnika 2008 r; o udostępnianiu informacji o gradowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska O ocenach oddziaływania na Środowisko (Dz.

z 2018 r. POZ. 2081) wprowadza się przepłs dotyczuey konieczności załączenia przez inwestora do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzi# sekton rolnictua, które stanowi chów tub hodowla zwierzqtv dodatkowo: o której mowa w art. 3 ust: Ą ustawy;

 • kopię mapy ewJdencyjnej, o której mowa w art- 74 ust. I pkt 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udzłale społeczeństwa w cchronie środowiska oraz o oddziaływania na środowisko uwzględniającą także obszar powstały poprzez wyznaczenie minimalnej odległości zgodnic ar, 3 ustawy;
 • informację o planowanych, realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięciach polegpjącyeli na chowie i hodowli zwierząt prowadzanyClî na obszarze wyznaczonym minimalną odległc’eią zgodnie art. 3 Ustawy,

Studia uuarunkouań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany zagospodarowania pwestrzennego województwa uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność-

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzcnncgo Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy

‘zachowuj4

Jeżeli w miejscowym planic zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust, 2, przewiduje sig lokalizację przedsięwzięcia sektora rolnictwu, którego funkcjonowanie może wiązać sig z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pazuolenia na budowe, a organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskov,ycll uwarunkowaniach odmawia zgody na łealizację przedsięwzięcia, jeżeli ta inwestycja nic spełnia wymagań dotyczących minimalnej odległości

Do projektów aktów, o których mowa w ust, albo ich zmian, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy dokonano wyłożî•nia, a w przypadku planu zagospodarowania połestrzenncgo województwa – przedstawiono projekt planu ministrowi właściwemu do spr•ăîț’ rozwoju regionalnego w celu stîțieîdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarr,5îvania kraju oraz programami rządowymi, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do projektów planów miejsco»ch albo ich zmian, w stosunku do których przed dniem uejścia w życie ustawy dokonano îvyłoženia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczi*cych postępowań w sprawic decyzji o warunkach zabudouy i zagospodarowania teȚenu prowad:zonych w stosunku do planowanych przedsięwzigć sektora rolnictwa, których funkcjonowanie może wiązać z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, stosuje Się przepisy ustawy.

DO spraw wszczętych i nieź•akończonych przed dniem weJScia vs’ życie ustawy dotyczących postępowań w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia bud0′,vy lub uykomanła robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, prowadzanych w stosunku do planowanych przedsięwziet sektora rolnictwa, których funkcjonowanie może wiązać się ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, nie stosyjc sig płzcpisów ustawy.

Wprowadzenie przedmiotowej regulaeji, dzięki określeniu minimalnej odległości dla planowanego przedsiewzłșc.ia sektcra rolnictwa, przyczyni Się do zmniejszenia konfliktów społecznych i zjawisk takich jak depresja, napoęcie, znużenie, problemy oddechowe, bóle g’owy, nudno’ei, podrażnienie oczu i gardło oraz do poprawy komunikacji międzyludzkiej. W konsekwencji poprawi to sytuację ekonomicv,ną właścicieli ď.ialek sąsiRdującyeh ze źródłem uciążliwości zapachowej poprłłz wzrost svartošci ich nieruchomości. Wrowadzenie regulacji przyczyni się do zmniejszenia liczby skarg i ‘wniosków  do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska na uciążliwo” zapachową.

Projekt nie wymaga notyfikacji na. podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemo notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U, pozy 2039, z późn. zm.},

Projekt ustawy nie uymaga przedłożenia instytucjom i organom Ilnii Europejskiej, tym Europejskiemu gankowi Centralnemu, w celu uzyskania Opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji alba uzgodniei, o których rnowu 39 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pażdziemika 2013

r. – Regulamin pracy Rady Ministrów CM.P. z 2016 r. poz. 1006, póżn, zm,î,

Przedmiotowy projekt ustawy, stosownie do art. 5 i 6 ustawy z dnia l i pca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa IDz, U, z 2017 r. poz.  52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r, — Regulamin pracy Rady Ministrów, został udostgpniony w Biuletynie Informacji Publicznej stronie Centrum Legislacji, w serwisie Rądewy Proces Legislucyjli}• zdr’lier’lî skierowania do uzgodnień i konsultacji publicznych,

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Linii Europejskiej.

uchodzi życie dniem I lipca 2019

Nazwa projektu Projekt usuwy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może           siF z ryzykiem powstawania           zapachowej Ministerstwo wiod*ce i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Osoba odposviedEialnă projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretama Stanu Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Emilia Kulił) ka-GóT1ła. ełîii2ia.kOiła kaw otrta•amos. DV. I Data sporządzenia 26 marca 2019 r. Żród10ț Decyzja Ministra Środowiska Nr w wykazie pruc legislacyjnych Rady Ministrów 504
OCENA SKUT        
1. Jaki blem t rozw
Uciążliwość zapachowa to stan subiektywnego dyskomfortu odczuwŁnego przez człowaeka w sferze fizyczneg i psychicznej powodowany zapachem substancji uprowadzonej do powietrza. Uciążliwość zapachowa jest “flikiem oddziaływania źródeł emitujących związki adorowe, które są rozpoznawane przez receptory ludzkiego narządu węchu. Należy zaznaczyć, że w prawłe każdej kategorii ludzkiej działalności, w pewnych warunkach może wystąpić emisja różnych ilości zróżnicowanych związków zapachowoc:zynnyeh. Odory mogą mieć negatywny upływ na zdrowie człowieka. Wynika to przede wszystki m Z destruktywnego oddziaływania na psychikę człowieka. Długotrwałe narażenie na uciążliwość zapachową może ‘evywoł,ać depresję, mużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienie oczu i gardła. Odczucia zapachowe sq bardzo ezgsto subiektywne, Takie samo stężenie zapachu może wwalać u różnych odbiorców odmienne urażenie dyskomfortu z powodu różnej oceny źródła zapachu, wrażliwości oraz stopnia aktywności. Obecnie w Polsce istnieją przepisy prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą problematyki uciąż zapachowej. Należą do nichl l) art. 362 ust. ustawy • Prawo ochrony środowiska (Dz,Uv 2018 poz. 799), zwanej dalej „POS”, który umożliwia organowi ochrony środowiska (staroście alba marszałkowi województwa) w przypadku, gdy podmiot kŁ»zystajqey ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowosko nałożyć w drodze decyzji obowiązek ograniczenia lego oddzialyuania na środowisko, sv przypadku pogorszenia Stanu środowisku spowodowanego działalnością podmiotu, przywrócenia środowiska do stanu wiakciwego; 2} art. 363 ustawy POS. który umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na gradowisko; ust.łLWË z dnia 10 lipcu 2007 r. o nawozach i nawożenłu (Pz,U. z 2018 r. POZ. 1259), która reguluje zasady postępowania z nawozzmi naturalnymi;ustawa z dnia 27 marce 2003 r; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.ĘJ. Z 2018 r, POZ. 1945), która przewiduje sformalizowaną procedurę »orząclzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 5) wydane; na podstawie art. 7 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z2018 r. poz. 1202): rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (DELI. 2013 POL 4720, które reguluje sprawy związane Z konstrukcją i usytuowaniem obiektów budowlanych; rozporządzenie okŔ•’la odległości, których zachowanie przy lokalizacji budowli rolniczych ma na celu ograniczenie ich negatywnego  na tereny przyległe; dodatkowo w celu ograniczenia emisji substancji odorotuórczych oraz zapylenia pomiędzy budowlami powodującymi uciążliwość, a budynkami mieszkalnymi uymagane jest zastosowanie szpaleru ro’linno’ci średnio- i wysokopiennej,roąorządzenie Ministra Infrastruktury ‘z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U, 2017 2285), które ustanawia minimalną odległość budynków inwentarskich od budynków mieszkalnych na najmniej 8 metrów,rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych. rurociągi przesyłowc dalekosiężnc służące do transportu ropy naftovsej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 paz. 282), w którym uregulowano kwestie konstrukcji i usytuowania stacji paliw, zbiorników do przechowywania paliw oraz transportu ropy naftowej, tak
aby zapobiegać niekontrolowanym  zbiorników, rurociągów i wy.gkom substancji żródłcm uciążliwości zapachowej; wskazano także metody stosowania haricr ogranicyającyćh roąrzestrzenianie substancji zapachowych, takich jak nasadzanie roślin średnio • i wysokopiennych; 6) rozporządzenie Ministra Środowiska z ia 26 stycznia 201 0 r. w sprawie wartości cdniesienia dla niektórych substancji w powietrzu {Dz U. 2010 nr 16 POZ. 87), które ustala wartości odniesienia ze względu na potrzebę ochrony zdrowia dla 161 substancji lub grup substancji, w tym dla substancji zapachowocĘynnych takich jak: amoniak dimetyloamina merkaptany czy siarkowodór (HIS), przy ustalaniu wartości odniesienia tych substancji nie uwzględniono jednakże ich uciążliwości złowomych; w celu ochrany przed uciążliwością zapachową wartości wielu substancji pawłnny być zasadmczo mniejoe•, do pomiarów tak niskich stężeń istniejące metody pomiarowe jakości powietrza lub standardów emisyjnych me zastosowania, bowiem wielkości te Są pomiżeJ progu czuło’ci urządzeń pomiarowych; 3) roąorządzenie Rady Ministrów dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi ze Źródeł rolniczych oraz  dalszemu zanieczyszczeniu” (DzU, 2018 poz. 1339), które wprowadziło obowiązek zapewnienia odpowiedniej pojemności przykrytych zbiorników na przechowyĂanie nawozów naturalnych płynnych, co pośrednio może przyczynić się do ograniczenia uciąż iwośei zapachowej. Wykorzystuj:y: istniejące prawodawstwo krajowe można już obecnie podejmować różne działania mające na celu ograniczenie uciążliwości zapachowej, W celu usystematyzowania wiedzy w tym zakresie przygotowany został przez Ministerstwo gradowiska Kodeks przeciwdgra/ania uciążliwości zapachowe], Kodeks przeznaczony jest do stosowania przez administragję centralną, administrację samorządu tentorialnego szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz przedsiębiorców w celu ograniczenia uciążliwo’ci zapachowej, negatywnego jej wpływu na ludzi i środowisko naturalne oraz podniesienia jakości żyeła mieszkańców narażonych na  zapachowžț. W dokumencie tym zestawłono pcłepisy prawne dotycqce problematyki uciążliwości zapachowej, a także zidentyfikowano Źródła emisji substancji zapachowoczynnych oraz działania zaradcze dla głównych form działalności uciążliwych ‘Apachowo, w tym przede wszystkim obiektów gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ścickowcj oraz obiektów hodowlanych, Dokument tcnjako materiał informacyjno•edukacyjny nie dotyka wszystkich problemów i stanowi punkt wyjścia do »pracowania rozwiązań prawnych w tytn zakresie w postaci ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Obowiązujące przg:pisy nie zapewniają jednak w pełni pr’.eciwdziałania uciążliwości zapachowej i istnieje koniczność wprowadzenia regulacji, która przyczyni się bezpośrednio do pr»gciwdziałania uciążliwości zapachowej. Zgodnie z przeprowadzonym w 2015 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska badaniem pt, „Badanie Świadomości i zachowań ekologie.ych mieszkańców Polski”‘ w zakresie uciążliwości zapachowej połowa Poldków postrzegała tzw. odór jako poważny prOb[em w naszym kraju, Do jednego z trzech największych potencjalnych uciążliwo’ci w sąsiedztwe miejsca zamieszkania Polacy najezșciej zaliczają fermy trzody chlewnej {42%). O potrzebie pilnego ustanowienia prawa umożliwiającego kontrolę i ograniczanie uciążliwości zapachowej może świadczyć fakt, iż Około połowa skarg, petył;j’ lub uwag dotyczących zanieczyszczenia powietrza odnosi Się do problemów zwiyanych uciążliwością zapachową. Zgadnie z dokumentem pn. Informacja o realizacji zadań hłspekcJi Ochrony Środowiska za 20/ 7 r,” najbardziej istotne wydaj. się zagadnienia uciążliwa’ci zapachowej związane z dużymi obiektami produkcji zwierzęcej to przemysłowe fermy chowu trzody chlewnej, drobiu lub zwierząt futerkowych. Z kolei z dokumentu pn. „Analiza przymawania i załatwiania skarg i wniosków przez Inspekcję Ochrony Środowłska”, przygotowywanego corocznie w Głównym liłspektoraełe OC.hrOny Środowiska, następujące ogólne dane odnośliie lieżby Skarg i wniosków o podjęcie interwencji w sprawie uciążl zapachowej rozpatrzonych prłev. InspekcjË Ochrony gradowiska w latach 2010 — 2018;   liczba skarg Z zakresu zanieczyszczenia powietrza liczba skarg dotyczących uci4Zliwošci zapachowej (%udzial skarg) 2010     1316 738 ( 56, 2012 1323 2013 13.12 2014   (569%) 201 5 1664   2016 1903 1255   2382 1565 201 8 3348
W województwie wielkopolskim najwięcej zintegrowanych dla instalacji chowu i hodowli nvicrząt “dano w powiecie poznańskim (26) w powiecie wolsztyńsk im, natomiast w województwie mazowieckim 49 pozwoleń wydano w powiecie mławskim, 28 żuromińskim oraz 21 w piaseczyńskim, Rolnictwo wywiera duży wpływ na kształtowanie środowtska przyrodniczego i przy nieprawidłowym prowadzeniu produkcji rolnej maże powodować poważne obciążenie dla śrcx3cnviska. Žródłcm powstawania odorantów, w tym siarkowodoru, amoniaku, tlenku azotu, a Itikżŕ aldehydów, amin, węglowodorów aromatycznych, kwasów organicznych   związków Siarki w budynkaćh inwentarskich, są ich odchody, pasza praca urządzeń i procesy technologiczne, Zgodnie ze wielokrotnie przekazywanym do Ministerstwa Środowiska stanowiskiem WIOS w Warszawie zasadnym jest „okre4enie minimalnych odległości dla planowanych do realizagji instalacji, które mogą być źródłem emisji złowonnych do powietrza, w tym m.in. instalacji do chowu i hodowli zwierząt Od terenów ‘Abudo•.vy mieszkaniowej lub terenów przewidywanych pod zabudowę mieszkaniową, powiąn.ne wielkością obsady oraz systemem chowu lub hodowli zwierząt” Ponadto jednym z wniosków ‘ŕvynikqjącyeh z raportu pokontrolnego NIK {KRR4101-01-00/2014) jest brak rozwiązania problemu uciążliwości zapachouej, którą generują hodowla kur oraz trzody chlewnej. Obowiązujące aktualnie przepisy praivne, Kodeks dobrej praktyki ro[nłezej z 2004 lub Kodeks przeciwdziałania uciążl wośei zapachowej Z 2016 r. nie zapewniają pełni przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, przede wszystkim nie kwestii przeciwdziałania uciążliwości ‘„apechowej powodowanej poez hodowlę zwierząt gospodarskich. Jednoczcśnic praktyka wykazała. że skuteczność dokumentów o charakterze kodeksów dobrych praktyk jest niewielka. Mając na uwadze pou,yższe oraz ‘,vymiki analizy skarg i wniosków wpływających do odpowiednich organów w zakresie uciążliwo’ei zapaChawej dotyczącej chowu i hodowli zwierząt zaistniała konieczność uregulowania kwestii uciążliwo’ci zapachowej jedynie w stosunku do sektora rolnictwa. Specyfika każdego sektora gospodarki nie pozwala na rozwiązanie problemu qynaczania minimŃlnej odległości jedną regulacją. Uregulowanie dotyczące minimalnej odległości uyłącz.nie dla planowanych przedsięwzięć wynika przede wszystkim konieczności ochrony praw nabytych, Po przeprowadzonej analizie smierdza się bowiem, że niejest możliuc zastosowanie rozwiązań alternatywwch i istnieje konieczność uregulowania problemu uciążliwości zapachowej dla sektora rolnictwa w ustawie. Jako planowane przedsięwziËełe sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się ryzkiem powstawania uciążliwości zapachowej rozumie się zamierzenie realizacji przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyvji, o której mowa w art. 71 ust, I lub 72 ust, I ustawy dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochr041ie, udziale »oleczeisnva w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko {Dz. U. z 2018 r, poz 2081)-
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Mając na uwadze ilość wniosków O podjF.ie interwengji  występowania uciążliwości zapachowych pouodowanych głównie przez instalacje przeznaczone do chowu i hodowli zwierząt koniecznym jest określenie przede wszystkim minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Rozporządzente Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco o•ddzialyăvać na środowisko U. 2016 POZ. wśród przedsięvaișć îîłogągych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko rcv,por4dzcnie wymienia m.in. chów i hodowlę zwierząt w liczbie nic mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza — DJP, Projektowana ustawa nie wprowadza własnej definicji DIP, lecz w rozumieniu tego pojęcia odsyła do przepisów tego rozporządzenia, wydanego na podstawic art, 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie. udziale społeczeństua w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (Dz. U. z 2018 r., POZ. 2081 ze Planowane przedsłęwzit;eie sektora rolnictĂ•a, którego funkcjonowanie może wiązać Się z ryzykiem powstawania     zapachowej, sytueje Się w minimalnej  Od budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynków użyteczności publicznej, szpitali, gospodarstw agroturystycznych, granic uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych i ich otulin. Minimalną odległo” »znacza się w następujący sposób: dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP minimalna odległość ••• OJP [in), dla chowu I hodowli zwierząt w liczbie większej niż 500 DJP
minimalna odległość = 500 lm], Określając minimalniț odległo’č uwzględnia się łączną liczbę DJP dla wszystkich planowanych bądż zrealizowanych przedsięwzięć. Przez minimalną odległość rozumie się najkrótszy odcinek pomiędzy rzutem poziomym planowanego budynku inwentarskiego, w ktorym prowadzone będą chów lub hodowla zwierząt, albo linią rozgraniczajqcą teren, którego sposób zagospodarowania określony plante miejscowym dopłtwe•ŕi lokalizacjË przedsięwzięcia sektora rolnictăva, które StatiOWî chów lub hodowla zwierząt, a: l) rzutem poziomym istniejącego budynku mieszkalnego albo istniejącego budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynku użyteczności publicznej, budynku szpitala lub budynku. w którym prowadzone jest gospodarstwo agroturystyczne, alba granicą obszaru uzdrowłska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, wyznaczoną na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrownskowyłn, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DZ. Z 2017 poz. 1056 póżn, zm.),granicą parku narodowego lub jego otuliny. wyznaczoną na podstawie art. 10 ust. I ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z póżn. zm.), albolinią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w miejscowym planie zagospodarouania przestrzennego, o któîYtn îîîOWa w art. 4 ust. t ustawy z dnia 21 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym U, Z 2018 r., poz. 1945), zwanym dalej “planem miejscowym”, dopuszcza realimcjg inwestycji, o której mowa w pkt I , Przez obiekty budowlane rozumie Się również obiekty budowlane posiadające ostatecną decyąę 0 pozwoleniu na bLld0îvę albo stosunku do których dokonano skutecznego zgłoszenia, o któtym mowa w art, 30 ustawy dnia 7 lipca 1994 r, U, z 2018 poz. 1202, 1276, 1đ96 i 1669). Dopuszcza Sit; lokalizację planowanego przedsiĘwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać Z ryzykiem powstawania, uciążliwości zapachowej, w odległości mniejszej niż bezpieczne odległość od budynków mieszkalnych albo budynkow o funkgji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa lub gospodarstw agroturystycznych, pod warunkiem uzyskania Ęgady właścicieli nieruchomości. Zgoda będzie wyrażana w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiąg Wieczystych, Powyższych przepisów nie stosuje się wodniesieniu do budynków mieszkalnych alba budynków o funkcji mieszanej, skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, zlokalizowanych na terenie nieruchomości gospodarstwa, na któnrn planowane jest przedsięwzięcie sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może Slę z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Wprowadzenie przepisów dotyczących minimalnej odlegkośei dla planowanych przedsięwzigč sektora rolnictwa wiąże sis, celu zapewnienia spójności przepisów, z koniecznością nowelizacji następujących ustaw: ustewy dnia 7 lipca r, – Prawo budowlanc (DZ. U, 2018 poz, 1202); ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym U, 2018, poz. 1045); 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochranie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 1722). Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Plany zagospodarowania przestrzennego województua uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność. Miejscowe plany zagospodarowania obowiązyjące w dniu wejścia w tycie ustawy zachowują Jeżeli “v miejscowym planie zagospodarowania prłestrzennego, przewiduje się lokalizację przedsiewzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać Się z ryzykiem powstawania uciążlvwości zapachowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę, a organ prowadzący postgpowanie w swawie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcie, jeżeli ta inwestycła nie spehlia dotyczących minimalnej odległo’ci. DO projektów aktów albo ich mian, w stosunku do których przed dniem wejścia w życic ustawy dokonano wyłożenia, a w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego województwa – przedstawiono projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programami rządosvymi, stosuje sig przepisy dotychczasowe. Do projektów planów miejscouych albo ich zmian, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy dokonano wyłożenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.Do spraw wszczętych i niezakoŕłczonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu prowadzonych w stosunku do planowanych przedsięwzilëŕ sektora rolnictwa, których funkcjonowanie może Się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowcj, stosuje 5iș przepisy ustawy, OD spraw wszczgtych i niezakończonych przed dntem wejścia w ustawy dotyczących postȘȚłowań w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, prowadzonych w stosunku do planowanych przedsięwzięć sektora rolnictwa, których fănkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, nie stosuje się przepisów Ustawy, Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsięwzięć mogących zmacząco oddziaływać na środowisko wśród przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziałyuać na środowisko sklasyfikowane zostały m.in. inwestycje polegające na chowie i hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych W oparciu o istnłejące przepisy WWL rozpxžržądzenia ustalono minimalną odległość wynoszącą 210 m. Za pomocą narzędzi GIS, dla 7 wybranych rolniczych powiatów Określono, prą uwzglgdnieniu bufora wynoszącego odpowiednio 210 rn i 500 m ad istniejącej Elbudowy mieszkaniowej, o funkcji mieszkaniowej oraz budynków użytecnłoś,ci publicznej, procent powierzchni terenu wolnej od ww. zabudovŕălî. Otrzymano poniższe dane: powiat pow. powiatu pow. minus bufor 2 1 Otn (ha) pozostanie pow. minus 500rn pozostanie powiat rypiński       5581   powiat brodnicki 103847 53599   17579   powiat płoński 137815 68312   15040   powiat mławski 11S043 8-4619   41588   powiat sierpecki 85089     10305   powiat żuromiński           powłat działdowski 95269 74715   46602   Powyższa tabela odzwierciedla bilans wolnych przestrzeni, na których możliwe băzłe zrealizowame inwestycji z zakresu chowu i hodowli zwierząt; pad warunkiem zgodności z obowiązującymi na danym terenie aktami prawa miejscowego i i planistycznymi Po przeprowadzeniu szeregu analiz dotyczących wolnych przestrzeni, na których możliwe będzie zrealizowanie inwestycji, wyznaczono odległość maksymalną 500 m dla przedsiewzłęć o liczbie DJP równej 500 DJP lub większej. Wyznaczenie odległości cnaksymalnej wiskszej niż 500 m istotnie ograniczyłoby możliwość realizacji przedsięwzigć sektora rolnictwa, Wprowadzenie przedmiotowej regulacji nie wprowadzi zakazu realizacji przedsięwzięć sektora rolniczego, a jedynie ograniczy możliwość rea[izagji tych przedsięuzięć do sytuowania ich w minimalnej odległości, w sposób zapewniający
wysoki poziom ochrony zdrowia i życie ludzi oraz środowiska, ze względu na ryzyko powstawania uciiăżliwošci zapachowej Wprowadzenie przedmiotowej regulacji, dzigki określeniu rninirnalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, przyczyni się do zmniejszenia iktów społecznych i zjawisk takich jak depresja, napięcie, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienie oczu i gardło oraz do poprawy komunikaeJi międzyludzkiej. W komsekwengji poprawi to sytuację ekonomiczną właścicieli działek sąsiadujących ze źródłem uciążliwości zapachowej poprzez wzrost wartości ich nieruchomości.
3. „rak problem został romiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECDWE?
prace nad prawnym uregulowaniem łagadniełi doty•wĄgych standardów apachowcj jakości powietrza podejmowane są od lat w wielu krajaCh Unii Europejskicj i nadal nic doprowadziły do sformułowaniajednolitych definicji pojęć i kryteriów wciiiżliwošei zapachu. Obecnie nie istnieją ogólnie obowiązujące przepisy unijne, które ujednolicałyby podejście da tego tematu. Przeprowadzono analizę regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym w wybranych krajach Unii Europejskiej (22 państw) Z uwzględnieniełn ekspertyzy opracowanej przez Kancelarię Senatu pn. Regulacje prawne dotyczqce przeciwdzia!gnia uciążliwościom zapachowym (odorom) w wybranych krojach Unii Europejskiej. Stwierdzam, że obccnic żadne państwo nic wprowadziło ustawy dedykowanej uciążliwości zapachowej. Natomiast w 9 państuach (na 22) kwestie uciążliwości zapachowej regulowane są poprzez wytyczne i kodeksy, Krai   Inn’               Skargi'”d                                                                                                               F                                         rant                     B     nil                     dia                                                                                                             SEN”:                                          
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
G rupa Wielko” Ż.’ddlo danych Odd7ia!ywanie
Podmłoty sektora rolnictwa, których planowana działalność może powodować uciițżliwošć zapachową Każdy podmi(f cheągy realizować inwestycje polegające na Chowie i hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DIP.mniejszej niż 210 DIP, jeżeli w odległo” do 210 od tego przedsięwzigcia zlokal izowane jest inne przedsięwzięcie, stanowi*ce chów lub hodowlę zwierzał, lub planowane jest takie praedsigwzigcie, a łączna liczba DJP dla tych przedsięwzięć osiągnie Nie dotyczy Wprowi’dzenie minimalnej odległości ograniczającej lub el iminująeej uci*ZliwoSć zapachową na etapie planowania przedsięwzięcia.
  wartość nie mniejszą niż 210 Dokhdna liczba podmiotów nie jest możliwa do oszacowanta-    
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci rniast 2477 RejestTTERYT, Prowadzenie mniejszej liczby postępowań w przedmłoci,g wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o v.afiît\kach zabudowy ,
Stwrvștowie   GUS Prowi’dzenie mniejszej liczby postępowań w przedmiocie wydania pozwolema zintegrowanego pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub wykoqania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu czytko»ania obiektu budowlanego lub łcgo części.
Regionalni Dyrektorzy Ochrony środowiska   http–Fgdos gov.pl Udial mniejszej liciie postepowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarłmkowaniaeh.
Dyrektorzy Regioualnych Zarzadóu• GospodaŔi Wodnej   http Udział M’ mniejszej liczbie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Mars?alkowie Woj e wództw   GUS Prowadzenie mniejszej liczby postępowań w przedgniocie wydania pozwolenia zmtegrowanego i udział w mniejszej liczbie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej   zasoby własne Udział mniejszej liczbie pcșrșpouagî w sprawie wydania decy7Ji o środowiskowych uwarunkowaniach-
Społeczeństwo 38420 rys, GUS WNyu• opłsanyw pkt OSR-
 na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie•vyników konsultacji
Projekt ustawy zostanie yamiesycy.ony w Biuletynie Informaqi Publicznej, na stronie Fxjdmiołoweł Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (www.rc].gov.plî, zgodnie z art 5 ustawy Z dnia 7 liFX’ă 2005 r: o działalności lobbingovvej w procesie stanowienia prawa U. Z 2017 r, poz. 248), Projekt w ramach kcmsultaeji publłenycli ( z terminem 7 dni na zgłaszanie uwag) otrzymaŔ: I Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 2 Polskie Słowa szenie Laboratoriów Emis n ‘Ch z siedzi w Lublin’
Państwowa Rada Ochrony Srodowiska;Panstwovś•a Rada Ochrony Przyrody; Liga Ochrony Przyrody; 6) PolSkĄ Akademia Nauk’, Polski Klub Ekologiczny, Zarząd głóuały z siedzibQ w Krakowie 8) Centrum Prawa Ekologicznego z siedzibą we Wrocławłu; Polska Zăelona Sieć; Polska Izba Ekologii T siedzibą w I Stowzrzys:zenie Zielone Mazowsze z siedzibą w Warszawie; Polski Komitet Normalizacyjny;Polskie Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie;Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z siedzibą w Katowicach; Instytut Ochrony środowiska Państwowy Instytut siedzibą w Warszawie;Fundacja Instytut na R.•ecz Ekorozwoju z siedzibą w Warszewie;Krajowa Rada Drobiarstwa i Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie; 18} Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasa z siedzibą Poznaniu; Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu z siedzibą w Warszawie;Ogólnopolski Zwi*7.ek Producentów Drobiu „POLDROB” z siedzibą w Ciechanowie;Krajowa Federacja Hod0ț’.ców Drobiu i Producentów Jaj z siedzibą w Lubiczu,Polska Federacja Hcdowcow Bydła i Producentów Mleka z siedziba w Warszawie; 23} Polski Związek Ilodoweów i Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie’, 24) Polski ZW14iXk Hodowców i Producentów Trandy Chlewnej „POLSUS” Z siedzibą w Warszawie; 25} Polski             Hodowców Koni z siedzibą w Warszawie; 26} Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą Warszawie; 27} Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Kania Pochodzenia Trakeńskłego z sierlîiha w Warszawieg 28) Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie; 29) Stowarzy»tenie l•lodowcćțț’ i Użytkowników Kłusaków; 30} Polski Związ:k Owczarski siedzibą w Warszawic; 31) Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych z siedzibą w Warszawie; 32} Zrzeszenie Hodowców Nutrii z siedzibą w Poznamu; Krajowy Związek 110dowców Królików z sierł’iha w Gnieźnie;Polski Związek Hodowców Królików w Katowicach; 35} Polska Federacja Związków Hodowców Szynszyli z siedzibą w Warszawie; Krajowy Związek Hodowców Szynszyli z siedzibą w Myślenicach’,Knjowa Rada Izb Rolniczycj) z siedzibą Warsznwie;Krajowa Izba Gospodarcza z siedzjbiț w Warsnwte;Instytut Ochrony Roślin — Paist%0′.vy Instytut Badawczy siedzibą w Poznaniu;Hiuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego sic.dłm w Warszawic; ) Polskic Towarzystv.o Przyjaciół Przyrody „pro Natura” z siedzibą ue Wrocławiu; Stowarzyszenłe Producentów Cementu z siedzibą w Kłakowe,Stowarzyszenie Pc[skłcli Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami z siedzibą w Kutnie; 44) EMIPRO Spy Z O.O. Z siedzibą sv Katowicach;Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie siedzibą w Warszawie; Polskie Tôwarzystv.o Elektrociepłowni Zawodouych siedzibą w Warszawie;Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie z siedzibą w Warszawie;Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii z siedzibą w Warszawie; ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA; Polska I’.ha Gospodarcza Prłemyslu Drzewnego w Powganiu;Polska Izba Druku z siedzibą w Warszawic;Polska Izba Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Lodzi’,Polska Izba Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warsznwie; Polska liba Przemysłu Fannuceutycz.nego i Wyrobów Medycznych POLFARMED siedzibą w Warszawie; 55) ľ.ha „Farmacja Polska” siedzibą w Warszawie; 56) Polski Związek Pmemysłu Motoryzacyjnego z siedzibą w Warszawic; 55) Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego z siedzibą w Warszawie; 5 S) Hutn teza Izba Przemysłowo•Handlowa z siedzibą w Katowicach; Federacja Zielonych Gaja z siedzibą Szczecinie;Zwieek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego Z siedzibą w Warszawie; 61) Agri płus Sp.       z 5ied1ih4 w Poznaniu, 62) Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 63 Politechnika Warszawska,
Politechnika Wrocławska,Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 66) Politechnika Rzeszowska,Stowarzysnnia Sprawiedliwość i Prațț’da,Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom,Stowarzyszenia Razem dla Ekologii i Bezpieczeństwa Obywateli, 70) Stowarzyszenie Czysta Gmina Wspólnym Dobrem. Stowarvyszenia Sarnorzedne Strzemieszyce, 721 Instytut Gospodarki Rolnej, 73) Stowarzyszenie Papierników Polskich, 74) Stowarzyszenie Czyste Radiowo, 75) Stowarzyszenie Czyste Bielany. projekt ustawy zostanie przesłany do opiniowania (ternłin do znjęcia stanowiska – dni): l) wojewodonu 2) marszałkom województw. Stosownie do ustawy z dnia 23      1991 r. o organłnejach pracodawców (DZ. LI, z 2015 r. POZ. 2029) projekt Otrzymają:         l) Zwiłv,ck                       Business Centre Club; Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnyț•h „LewiatanțPracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;Związek Rzemiosła PolskiegogZwiązek Przedsigbicr•eów i Pracodawców. projekt nie dotyczy związków zawodowych i w ZWIițZkU z    n podlega opin iowaniu przez nie. Projekt nic dotyczy spraw, o których mowa w art, I usta’.vy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U, poz. 1240), Projekt ustawy zostanie także przekazany do opiniowania przez Komisję Wspólniă Rządu i Samorządu Terytcrialnego zgodnłe z ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rądu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europqskiej U. poz. 759}. Omôwicnic wyników konsultacji publicznych i opiniowania zostanie przedstawionc w raporcie z konsultacji,
  (ceny Stałe .        r,) Skutki w okresie O lat Od wejścia w życie         [mln 7.11
                       
Dochody ogółem                        
budżet państua                        
JST                        
pozostałe jednostki (oddziclnic)                        
Wydatki ogółem                        
budżet państwa                        
JST                        
pozostałe jednostki (NFoŠiCJW}                        
Saldo ogółem                        
budżet państwa                        
                         
pcaostałe jednostki (NFOSiGW)                        
Zródlžl finansowania Brak
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł Projektowana ustawa nie wpływa na sektor linansów publicznych. Regulacja określa minimalną odległość dla planowanych przedsięwzięć sektora rolnictwa, których Funkcjonowanie może Wiązac Slę z ryzykiem POWStawarJJă uciążliwości zapachowej.

danych i przyjętych do obliczeń założeń

07. Wpływ nu konkurencyjno” gospodarki i przedsiębiorczość, tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz nu rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki

Czas w latach od wcjšęi.î w życie zmian 0                                  2              3                                                                                               10                                                                                      Łqczvueŕo•/fl)

W ujge duże przedsișbiorstwa iu pieniężnym sektor mikro-, małych mln zł, średnich ceny stałe z przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe

(dodaj.’usui) ujęciu duże przedsiębiorstîva nłepłen iężnym sektor m ikro., małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele Wprowadzenie przedmiotouej regulacji przyczyni się do zmniejszenia oraz gospodarstwa konfliktów spohecznych i zjawisk takich jak: depresja. napięcia, znużenie, domowe, osoby starsze probleăny oddech owe, bóle głowy, nudności, podrażniemie i gardła oraz do i niepełnosprawne poprawy komunikacji mișdzyludżkiej. W konsekwencji poprawi to sytuacjF ekonomicznî* właścicieli działek sąsiadujących ze źródłem uciążliwości zapachowej poprzez wzrost ich nieruchomości.

(dodaj!usuń)

N ienierzalne

(dodaj.:usulhî

Dodatkowe Projektowana regulacja wpłynie na podmioty sektora rolnictwa, których planowenc informacje, w tym przedsięwzięcia mogą powodować uciążliwość zapachową- Planowane przedsięwzięcie to wskazanie źródeł zamierzenie realizacji przedsiswzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów tub hodowla danych i przyjętyclj do zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP lub w liczbie mniejszej niż 210 DJP, jeżeli w obliczeń ZiNOżeń odległości do 210 rn od tego przedsiewnęcia zlokalizowanejest inne przedsięwzięcie, stanowiące chów lub hodowli; zwierząt; lub planowane jest takie przedsłęwzigcie, a liczba DOP dla tych przedsięwziĘĆ osiągnie wartość nie mniejszą niż 210 DJP.

Źródła emisji substancji odorowych występują praktycznie we wszystkich rodzajach i gospodarczej. a naw•et mogą być związane z powszechnym lub zuykłym korzystaniem ze środowiska. Mogą to być źródła zarówno punktowe (komin, wyrzutnia wentylacji), jak również powierzchnłoue (składowiska) lub liniowe (rzeka), Emisje z tych źródeł mogą młeć charakter zorganizowany lub niezurganiłx:jwany i odbywać się “v sposób stały lub okresowy. Do naj hardziej uciążliwych i jednocześnie najpowszechniej źródeł emisji odorów należy zaliczyć przede ‘Wszystkim produkcję rolną, tym w szczuÓlnoŚci chów i hodowlę zwierząt,

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnyŕhț z projektu nie dotycą’

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi prycz UE (szczegóły w odwrć•eomej tabeli    nie zgodności),  nie dotyczy

niejszenie liczby dokumentów zwiększenie liczby dokumentów L]nnniejszenie liczby procedur Ozwięksaenie liczby p:mcedur oskrócenie CAISU na załatwienłe sprawy Owydłużenie czasu na załatwienie sprawy Dinne: n dotyczy Xinne•. nie dotyczy

Wprowadzane są przystosowane do ich elektronizacj i. lak Cl nie  nie  dotyczy
9. Wplyw nu rynek pracy
Projektowana regulacja nic WTlynie na rynek pracy,
10. Wpływ pozostałe obszary
8gradowisko natura lne IZ] sytuacja i rozwój regionalny inne: Odemografia  mienie pathstĂowe Cinformalyzacja XZdrowie
Omówienie wp\ywu Proponowana regulacja poprzez określenie minimalnej adleglošei dla planowanego przedsięwzięcia sektoła którego funkcjonowanie może powodować uciȚż]iwošE zapachową, pvwiruła doprowadzić do poprawy wannków życia i rozwoju gospodarczego na danym obszarre, Wprowadzenie przedmiotowej regulacji przyczyni sil; do zmniejszenia konfliktów społecznych i zjawisk takich jak: depresja, napięcie, znużenie, problemy oddechowe, bóle nudności+ podłażnienie oczu i gardło oraz do poprawy komunikacji międzyludzkiej. W konsekwencji poprawi to sytuację ekonomiczną właścicieli działek  ze uciqžliwok.i Zapachowej poprzez wzrost wartości ich nieruchomości- Wprowadzenie regulŁcii prawnej rnafry:ej na celu zmniejszenie uci,4i.liwośei planowanych przedsięwzigć ma stymulować rozwój regionów nastawionych na turystykę i rekreację poprzez zapewnienie większego komfortu potencjalnym klientom, Jednocześnie s odziewać si można zwiekszenia atrakcv•nościa • iekatu s “ki,
  11.Plancm•nne wykonanie przepisów          prawne•o
Zgodnie z: przyjgtym                  ustawa wejdzie wzyeic zdniem I lipca 2019
  12. W jaki sposób i kiedy                ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
Wprowadzenie projektowanej regulacji przyczyni się do ograniczenia uciążliwości zapachowej planowanych prgedsigwz’ęć sektora rolnictwa, negatywnego ich wpływu na ludzi i środowisko naturalne, a tym Samym do podniesienia jakości życia mieszkańców nara*nnych na uciążliwo’ŕ zapachową, Coay:uaie Główny InspekTrat Ochrony Snxiov,’iska przygotowuje „Analizę przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Inspekcjș Ochrany Środowiska”. S’aeuje się, że uprowadzenie regulacji przyczyni się do zmniejszenia liczby skarg i Wniosków    do wojewódzkich inspektorulów ucil}żliwość n:łpachmvą.           miernikiem       io:ba skarg i wniosków wpływających corocz]lie do            ochrony            Zi,vląl.anyeh     ‘*pachową powodowaną przez instalacje chowu i hodowli                     
 (istotne dokumenty Źródłowe, badania, analizy
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.