Program dla Mazowsza w szczegółach.

Program Stowarzyszenia Kukiz’15 dla Województwa Mazowieckiego

1. Mazowiecki Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności. Program obejmuje dofinansowanie rokujących perspektywy nowych inicjatyw gospodarczych, mających potencjalnie pozytywny wpływ na Mazowsze poprzez przyczynianie się do tworzenia wysokopłatnych miejsc pracy, podnoszących jakość życia mieszkańców czy konkurencyjność regionu.

Fundusz działałby na zasadach komercyjnych. Jego kadra zarządzająca rozliczana byłaby ze wzrostu wartości aktywów funduszu .

Fundusz w przeciwieństwie do banków uczestniczyłby w ryzyku biznesowym, obejmując w zamian za inwestowane środki  akcje czy udziały w przedsięwzięciu.

Fundusz w zakładanym horyzoncie czasowym wychodziłby z inwestycji, a wycofane  środki służyłyby rozwojowi kolejnych projektu.

Oprócz tego fundusz wspierałby przedsiębiorców oraz szkoły zawodowe w celu odbywania praktyk przez uczniów przy pomocy sprzętu będącego własnością prywatną. Umożliwi to rozwój przedsiębiorczości oraz wejście na rynek pracy młodym osobom mającym praktyczne, zawodowe wykształcenie.

 1. Mazowsze dla  rodziny. Postulujemy plan wsparcia młodych małżeństw z województwa mazowieckiego decydujących się na pierwsze dziecko.

Proponujemy po  urodzeniu się pierwszego dziecka przekazywać środki w wysokości 500 zł dla rodziców, co stanowić będzie uzupełnienie rządowego programu 500+.

Program będzie czynnikiem motywującym do posiadania dzieci, wspierającym instytucję rodziny. Warto zauważyć, że to decyzja o posiadaniu pierwszego dziecka jest dla młodych ludzi najtrudniejsza.

Rządowy program 500+ nie dostrzega tego zjawiska, co jest przyczyną jego niższej  nieskuteczności. Uprzywilejowanie samotnych rodziców w otrzymywaniu środków z programu 500+  uderza naszym zdaniem w instytucję małżeństwa poprzez sprzyjanie tzw. fikcyjnym rozwodom.

W celu dalszej poprawy sytuacji demograficznej proponujemy wprowadzenie bonu mieszkaniowego dla dużych rodzin. Umożliwi to ulokowanie takich rodzin w mieszkaniach wielkopowierzchniowych.

 1. 3. Mazowiecki bon  wychowawczy

Proponujemy zmienić zasady finansowania zakładów opiekuńczo wychowawczych, żłobków i przedszkoli, wspierając te samorządy, które zdecydują się wprowadzić bon wychowawczy.

Na Mazowszu to nie żłobki i przedszkola będą dostawały dotacje, ale uprawnieni do korzystania z samorządowych żłobków i przedszkoli rodzice.

Żłobki i przedszkola – także te należące do samorządów – będą musiały sformułować komercyjne oferty kierowane już nie do samorządów, ale do rodziców.

Rodzice będą mieć zarówno wolność wyboru formy opieki nad swoim dzieckiem, jak i wybór placówki.

 1. 3. Mazowiecki Program Wsparcia dla Bonów Edukacyjnych. Jest to inicjatywa wspierania gmin, które zechcą zdecydować się na wprowadzenie bonu edukacyjnego.

Proponujemy, by placówki oświatowe, także te samorządowe, określały czesne wynikające z

zasad rynkowych uwzględniających zarówno oferowane warunki kształcenia, jak i  jakość kształcenia.

Dotacje samorządowe zamiast do szkół trafią do rodziców w formie bonów oświatowych.

Bon będzie  w praktyce czynić zadość konstytucyjnej zasadzie  dostępu do bezpłatnego szkolnictwa.

Rodzice korzystający z bonu będą mogli wybrać placówkę oświatową, do której będzie uczęszczać ich dziecko i swobodnie ją opłacać.

 1. Mazowiecki Program Leczenia Niepłodności. Pomysł ten opiera się na kompleksowym leczeniu niepłodnych par na Mazowszu. Leczenie obejmuje wstępną diagnozę przyczyn niepłodności, terapię oraz profilaktykę. W ramach programu proponujemy też finansowe wsparcie dla akcji informacyjnych rodzin dotkniętych tą dolegliwością.

Jednocześnie będziemy rekomendować odejście od finansowania metody in vitro, która nie jest metodą leczniczą, a formą  sztucznej prokreacji.

 1. Centralny Węzeł Komunikacyjny – Nowy Poziom Mobilności.

Koncepcja polega na modyfikacji rządowego planu budowy planu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Zamiast przydzielać jednostce położonej w Baranowie pierwszorzędną rolę proponujemy Centralny Węzeł Komunikacyjny, złożony z wielu portów lotniczych. Idea budowy Centralnego Portu Lotniczego jest słuszna, ale lepiej byłoby ją zrealizować w formie rozproszonych terminali.

We względnie niedużej odległości od centrum stolicy mamy sześć lotnisk.

Można je skomunikować ze sobą za pomocą kolei szybkich prędkości, można też zbudować na trasie kolei obwodowej Warszawy dworzec kolejowy, który  będzie miejscem odpraw pasażerów. Korzyści płynących z takiego rozwiązania jest wiele:
– rozwój miejscowości, gdzie znajdują się lotniska oraz obszarów zlokalizowanych na trasach  kolei szybszych prędkości;
– odciążenie kolejowych linii w Warszawie – kolej średnicowa w Warszawie przejmuje komunikację lokalną, dzięki czemu ta staje się efektywniejsza;
– zwiększenie bezpieczeństwa narodowego – jedno lotnisko jest łatwiej zniszczyć czy zająć, niż sześć.
– szansa na przywrócenie rentowności mało używanych portów lotniczych;
– Lotnisko „Chopina” może przekształcić się w port lotniczy klasy „Premium” (większość lotów „ekonomicznych” odbywałaby się przez porty lotnicze poza Warszawą, ale dzięki kolei szybkich prędkości można byłoby się znaleźć w stolicy w mniej niż godzinę).
– nasze rozwiązanie kosztuje szacunkowo 35 miliardów zł, a nie 50-60 mld – jak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie.

 1. 6. Mazowiecki Program Integracji Systemów Bezpieczeństwa. Proponujemy wspólny system wczesnego ostrzegania i powiadamiania w razie pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego. W przedsięwzięciu partycypowaliby m.in.: kolejarze, taksówkarze, policjanci, strażnicy miejscy, ratownicy medyczni, strażacy itd. W razie jakiegokolwiek wystąpienia zdarzeń niepożądanych zintegrowany system informacji zapewniałby natychmiastową reakcję odpowiednich służb.
 2. Mazowiecki Program Wsparcia dla Alternatywnych Źródeł Energii. Pomysł przewiduje szeroko rozumianą walkę ze smogiem za pomocą współfinansowania tych metod pozyskiwania energii, które nie emitują szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. W programie przewidujemy m.in.: wymianę pieców na niskoemisyjne, ogniwa galwaniczne, fotowoltaikę, ogrzewanie gazowe, elektrofiltry itd. Będziemy wspierać  działania samorządów na rzecz płytkiej i średniej geotermii8. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Służbie Zdrowia. Nasz program  służyć będzie wspieraniu partnerstwa publiczno-prywatnego przy planowaniu nowych placówek, leasing placówek szpitalnych prywatnym firmom, a także spółkom lekarskim .

Będziemy organizować  przetargi, w wyniku których do zarządzania szpitalem wytypowana zostanie prywatna firma. Później firma będzie  rozliczona z efektów pracy.

Samorząd mazowiecki, zamiast finansować bezpośrednio placówki lecznicze, powinien  wprowadzić dodatkowe ubezpieczenia dla mieszkańców na leczenie w mazowieckich placówkach zdrowia.

Proponujemy stworzyć Mazowiecka Kasę Chorych, która w przyszłości stałaby się kasą ubezpieczeń wzajemnych dla mieszkańców Mazowsza.

Zyskujemy większą przejrzystość dysponowania  środkami, promocję przedsiębiorczości w obszarze zdrowia a także wyższą jakość świadczonych dla mazowieckich pacjentów usług zdrowotnych.

Element konkurencji starań  o pacjenta przy jednocześnie dobrym nadzorze instytucji państwa i samorządów wymusi lepsze standardy zarządzania w zdrowiu.

Samorząd dla realizacji polityk zdrowotnych nie musi utrzymywać funkcji właścicielskich dla placówek ochrony zdrowia.

Hasłem naszego programu zdrowotnego:

Zwiększona dostępność wyższa  i jakość mazowieckiej opieki zdrowotnej.

Zdrowy tryb życia, profilaktyka, opieka zintegrowana i koordynowana.

Samorząd województwa powinien także aktywnie wspierać cyfryzację placówek medycznych w duchu orientacji oraz interoperatywności na pacjenta.

 1. Integracja i Rozwój Transportu Szynowego na Mazowszu. Chcemy, by kolej na Mazowszu stanowiła realną alternatywę dla transportu samochodowego. Pozwoli to na rozładowanie zatorów drogowych i poprawę jakości środowiska naturalnego.

Naszym planem jest aktywne wsparcie kolei  z budżetu sejmiku w celu poprawy punktualności, częstotliwości ruchu pociągów, zwiększenia ich prędkości i sprawności.

Proponujemy też wprowadzenie mazowieckiego biletu komunikacyjnego, który byłby współfinansowany przez sejmik. Bilet ma wspierać i motywować osoby podróżujące komunikacją indywidualną, by przesiadły się na komunikację zbiorową.

rozwijania usług cyfrowych dla mieszkańców – zintegrowany z programami ogólnokrajowymi. Poprawa jakości świadczonych usług i dostępności powinna być naszym priorytetem. Ogłaszając konkursy i przetargi na rozwiązania informatyczne będziemy starali się, by jak największą cześć zamawianych rozwiązań upowszechniać w ramach open source, pomagając tym samym małym i średnim firmom korzystać ze wsparcia samorządu.

 1. Mazowiecki Program Wsparcia dla Produkcji Regionalnej. Chodzi tu o współfinansowanie przez sejmik promocji lokalnej, zdrowej i ekologicznej żywności oraz wspieranie  mazowieckich rolników produkujących w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

Obecnie czysta, wolna od środków chemicznych żywność jest droga i dostępna tylko dla wybranych.

Wzrost świadomości konsumenckiej wpłynie na skalę tej produkcji.

Środki sejmikowe będą miały na celu wpłynięcie na to, by produkcja zdrowej żywności oraz jej kupowanie stały się opłacalne.

Konsument w Polsce czy zagranicą musi wiedzieć o zaletach i przewagach mazowieckiej produkcji rolno spożywczej w standardach bio.

Umożliwi to rozwój drobnym wytwórcom, którzy zdobędą stałą szerszą  bazę odbiorców dla swoich produktów.

 1. Mazowieckie Projekty na Rzecz Kultury. Idea ma na celu udzielenie wsparcia mazowieckim twórcom

Chodzi nam o pisarzy, artystów plastyków, kompozytorów, dramaturgów, scenarzystów oraz reżyserów teatralnych i filmowych.

Kultura jest najlepszym ambasadorem regionu – wspiera rozpoznawalność Mazowsza, buduje jego prestiż.

80% środków powinno być przeznaczanych na wsparcie rodzimej kultury, a 20% na upowszechnianie wybitnych osiągnięć kultury światowej.

 1. Integracja Gospodarki Śmieciowej – program ma na celu rozwiązanie problemu śmieci na terenie Mazowsza. Zakłada wsparcie dla tworzenia sortowni, kompostowni i spalarni działających zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie koncepcja przewiduje zaostrzenie wymagań co do przetwarzania, składowania i segregacji odpadów ze szczególnym naciskiem na technologie wytwarzające “zieloną energię”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.